Yhtenäisen koulun järjestyssäännöt.

TUUSNIEMEN YHTENÄISEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Noudatan koulun järjestyssääntöjä koulussa, koulumatkoilla, retkillä ja koulun järjestämissä tapahtumissa.

HYVÄT TAVAT
– Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti ja käytän asiallista kieltä.
– Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja meluamatta.
– Pidän ympäristöni siistinä ja järjestyksessä.
– Pukeudun asiallisesti. En käytä päähinettä sisällä.
– Oppituntien ja ruokailun aikana säilytän päällysvaatteeni naulakossa ja kengät naulakon edessä.
– Vastustan kiusaamista ja kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän jonkun kiusaavan.
– En ota käyttööni luvatta koulun tai toisen omaisuutta enkä tahallisesti sotke tai riko mitään.
– En kuvaa tai videoi koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa oppitunnilla.
– En kuvaamalla loukkaa muiden yksityisyyttä.

OPPITUNNIT
– Saavun ajoissa oppitunneille opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina.
– Noudatan opettajan ohjeita ja pyydän puheenvuoron viittaamalla.
– Keskityn opiskeluun ja annan työrauhan.
– Pidän puhelimeni ja muut vastaavat laitteet äänettöminä ja pois näkyviltä oppitunnilla ja ruokailussa.
– En syö enkä juo oppitunnilla ilman opettajan lupaa.

VÄLITUNNIT
– Olen välitunneilla ulkona omalla välituntialueella. Ulosmenon pakkasraja on -15 °C.
– Poistun koulualueelta koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.
– En heittele lumipalloja, kiviä tai muita sellaisia.
– En liiku välituntialueella skeittilaudalla, polkupyörällä tai muilla kulkuneuvoilla.

RUOKAILU
– Ruokailen sovittuna aikana opettajan ohjeiden mukaisesti.
– Noudatan hyviä ruokailutapoja.
– Otan ruokaa vain sen verran kun jaksan syödä.
– Ruokailun jälkeen palautan ruokailuvälineet niille varatuille paikoille ja menen viivyttelemättä välitunnille.
KOULUMATKAT
– Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti kyytiä odottaessa sekä koulumatkalla ja noudatan liikennesääntöjä.
– Säilytän kulkuvälineet niille osoitetuilla paikoilla.

MUUT ASIAT
Tiedän, että
– luvaton poissaolo, lunttaaminen ja muu vilpillinen käytös on kielletty
– huumeiden, päihteiden, tupakan, tulentekovälineiden, aseiden sekä muiden vaarallisten esineiden käyttö ja hallussapito on kiellettyä
– väkivaltainen käytös on kielletty ja jokaisella on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen
– järjestyssääntörikkomuksesta seuraa toimenpiteitä koulun sovittujen käytänteiden mukaan.

 

TOIMENPITEET JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUKSISSA
Sääntörikkomukset pyritään selvittämään puhumalla. Opettaja tai rehtori voi puhutella oppilasta. Ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käyttäytymiseen on kasvatuskeskustelu (liitteet 1, 2, 3,4). Neljänteen kasvatuskeskusteluun kutsutaan mukaan oppilaan huoltaja(t).
Jos oppilas häiriköi tunneilla, voidaan oppilas poistaa lopputunnin ajaksi. Tällöin oppilaan valvonnasta huolehtii opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai rehtori. Jokaisen luokasta poistamisen jälkeen tulee järjestää kasvatuskeskustelu asiasta oppilaan kanssa pyrkien selvittämään syitä ja ohjaamaan oppilasta toimimaan jatkossa toisin.

Rehtori voi lähettää oppilaan kotiin jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos toisten oppilaiden turvallisuus vaarantuu oppilaan uhkaavan käyttäytymisen vuoksi.

Jos sääntörikkomukset ovat vakavia tai toistuvat annetaan kerrallaan enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Jälki-istunto kirjataan rangaistuskirjaan ja wilmaan. Kotiin lähetetään virallinen lomake, jossa on mainittuna oppilaan rikkomus ja jälki-istunnon suorittamisaika. Oppilas palauttaa lomakkeen huoltajan allekirjoituksella varustettuna jälki-istunnon antajalle. Törkeistä rikkeistä (esim. väkivaltainen käytös, varkaudet, väärentäminen, kokeessa lunttaaminen) annetaan heti jälki-istuntorangaistus. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä tai harjoituksia, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Seuraavassa vaiheessa, mikäli edellä olevat toimenpiteet eivät tehoa tai rikkomus on erityisen vakava, rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Jos oppilas ei vieläkään noudata koulun järjestyssääntöjä, hänet voidaan erottaa määräajaksi. Määräaikaisesta erottamisesta päättää sivistyslautakunta.

Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata ja toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian. Häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. Kielletyt aineet ja esineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Mikäli opettaja tai rehtori joutuu turvautumaan voimakeinojen käyttöön, tulee hänen antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus työpäivän aikana tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. Tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. Oppilaan tarkastaminen tulee kirjata ja toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.

Kiusaamistapaukset, jotka täyttävät systemaattisen kiusaamisen kriteerit viedään KIVA-tiimin käsittelyyn. Systemaattinen kiusaaminen on tahallista, toistuvaa ja kiusattu on kiusaajiinsa nähden jollain tavoin puolustuskyvytön tai heikommassa asemassa. KIVA-tiimi ilmoittaa huoltajalle, jos oppilas on osallistunut KIVA-tiimin selvittelykeskusteluun (liite 5). Ilmoitus laitetaan allekirjoitettavaksi huoltajalle kotiin ja Wilmaan laitetaan merkintä osallistumisesta selvittelykeskusteluun.

Vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan rikotun koulun omaisuuden. Korvausvaatimuksesta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.
Oppilas voidaan ohjata kasvatuksellisessa tarkoituksessa siistimään aiheuttamansa sotku välitunnin aikana tai koulupäivän jälkeen enintään kahden tunnin ajan. Mikäli tehtävä suoritetaan koulupäivän jälkeen, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle.
Koulun opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.