Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennalta ehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Tuusniemellä oppilashuollon palvelut ovat yhteiset esi-, perus- ja lukio-opetukselle.

Tuusniemen kunnan oppilashuollon toimintaan liittyvät eri ryhmät

Tuusniemen oppilashuollon ohjausryhmään kuuluvat sivistysjohtaja, sosiaalijohtaja ja terveydenhuollon edustaja. Tämä ryhmä kokoontuu kerran lukuvuodessa ja se vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) on yhteinen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion kanssa. KOR-ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, jolloin se seuraa ja kehittää yhteisöllistä oppilashuoltoa. Ryhmän kokoonpano voi vaihdella riippuen kokoontumisen aiheesta. Pääsääntöisesti siihen kuuluvat oppilaanohjaaja, vararehtorit, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja.

Oppilashuollon moniammatillinen asiantuntijaryhmä kootaan tarvittaessa tapauskohtaisesti liittyen yksilölliseen oppilashuoltoon. Asiantuntijaryhmän jäsenet valitaan tapauskohtaisesti oppilaan, tai tarvittaessa huoltajan suostumuksella.

Oppilas- ja opiskelijahuollon yksilökohtaisia palveluita

Kouluterveydenhuollon tehtäviä ovat mm. ennaltaehkäisevä terveydenhoito, oppilaan kasvun, kehityksen ja kokonaisterveydentilan seuranta ja tukeminen. Laajat terveystarkastukset tehdään perusopetuksen ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Esiopetuksen terveydenhuollosta vastaa neuvolan terveydenhoitaja.

Koulupsykologin työhön kuuluu mm. oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tarvittaessa oppilaan ohjaamista jatkotutkimuksiin tai muun hoidon pariin.

Koulukuraattorin työhön kuuluu mm. oppilaiden hyvinvoinnin myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin kouluyhteisössä. Tarkoituksena on mm. tukea ja ohjata oppilaita, opettajia, huoltajia tai muita yhteistyökumppaneita oppilaan tai luokan opiskeluun, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä tilanteissa, tukea luokan työilmapiiriä ja työrauhaa sekä selvittää oppilaan/kodin ja koulun välisiä ristiriitatilanteita. Koulukuraattori on paikalla Turulan koulukeskuksessa maanantaisin ja muulloin saavutettavissa puhelimitse.