Yhteiskuntaoppi

Opetuksen tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että peruskoululainen

  1. Saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta.
  2. Oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana.
  3. Oppii tuntemaan julkisia palveluja saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä.
  4. Oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään.
  5. Kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta.
  6. Oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana.

 

Työtavat

Erilaiset verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat ja helpottavat ajan tasalla olevan oppimateriaalin hankkimista. Ympäröivään yhteiskuntaan tutustuminen eri tavoin lisää oppilaita aktivoivien menetelmien määrää.

Nuoren vaikutusmahdollisuudet eri yhteiskunnan osa-alueilla ovat keskeinen osa yhteiskuntaopin oppimista.  Oppilas oppii myös tuntemaan tekojensa oikeudelliset seuraukset ja saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen. Yhteiskuntaopin aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.

 

Arviointi

Yhteiskuntaoppi arvioidaan erillisenä aineena. Yhteiskuntaopin arviointi perustuu havainnointiin, keskusteluun oppilaan kanssa, oppilaan ja hänen ryhmänsä tekemiin tuotoksiin sekä erilaisten kokeiden ja testien tuloksiin. Vaikka arvioinnista vastaa viime kädessä opettaja, on arviointi parhaimmillaan kaikkien osa-puolien yhteistoimintaa ja vuoropuhelua.

Oppilaiden erilaisuus on haaste arvioinnille ja yhteiskuntaopin opettamiselle. Perinteisten kirjallisten kokeiden ja testien lisäksi oppilaille olisi hyvä antaa mahdollisuus näyttää osaamistaan myös muilla tavoilla. Suulliset esitykset, yhteiskunnalliset draamat, multimediatyöt, portfoliokansiot, ryhmien yhteisvastuulliset tuotokset yms. laajentavat oppilaan osaamiskapasiteetin hyödyntämistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti, aloitteellisesti, yritteliäästi, säännöllisesti ja huolellisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.

Tarkoituksena on, että oppilas saa yksilöllistä ja totuudenmukaista palautetta edistymisestään, työskentelystään, sosiaalisesta kasvustaan, käyttäytymises-tään sekä opiskelutaidoistaan. Arvioinnissa pitäisi pyrkiä myös työskentelyn aikana oppilaan positiiviseen tukemiseen ja kannustamiseen.